The Cow Drinks Water

The cow drinks water and it turns to milk; the snake drinks water and it turns to poison.